Εικαστική δημιουργία στα πλαίσια του προγράμματος «Τα δικαιώματα του παιδιού»

  Οι μαθητές του τμήματος Β1 κατασκεύασαν και συναρμολόγησαν τα μέρη μιας εικαστικής κατασκευής τύπου mobile με θέμα «Τα δικαιώματα του παιδιού». Επιλέχθηκαν εννέα βασικές έννοιες, που η κάθε μια εμπεριέχει από ένα βασικό δικαίωμα σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού του Ο.Η.Ε.

Οι έννοιες που αντιπροσωπεύονται είναι: Αγάπη, Ασφάλεια, Ελευθερία Έκφρασης, Υγεία, Σπίτι, Μόρφωση, Οικογένεια, Παιχνίδι και Ταυτότητα.

 

Κάθε μια από τις λέξεις ? έννοιες απεικονίστηκε στα μέρη της κατασκευής με μια συμβολική εικόνα, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρη και κατανοητή από όλους.

  Η επιλογή της κατασκευής τύπου mobile έγινε με σκοπό να αντικατοπτρίζει την συναισθηματική ισορροπία που απολαμβάνει ένα παιδί έχοντας όλες τις ανάγκες του καλυμμένες  μέσω της διασφάλισης των δικαιωμάτων του, αλλά και το πόσο εύκολο είναι να χαλάσει αυτή η ισορροπία αν αφαιρεθεί έστω και ένα από τα μέρη του. Οι μαθητές πειραματίστηκαν προσθαφαιρώντας και αλλάζοντας θέση στα κομμάτια της κατασκευής, κατανοώντας έτσι εκτός από το βασικό θέμα και άλλα επιμέρους θέματα όπως η ισορροπία, η αστάθεια και η συμμετρία.