Φανταστικά όντα του βυθού με θερμά και ψυχρά χρώματα (Β1, Β2)