Εγγραφές μαθητών Α' τάξης σχολικού έτους 2019-2020

Οι εγγραφές των μαθητών της Α΄τάξης για το σχολικό έτος 2019 – 2020 θα  ξεκινήσουν από την 1η έως τις 20 Μαΐου 2019. Οι γονείς /κηδεμόνες, για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου , θα προσέρχονται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη & Παρασκευή από 11.45 – 14.00.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή των μαθητών είναι τα παρακάτω:

1) Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση  στο δημοτικό σχολείο που ανήκουν σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας, προσκομίζοντας:

2) Βεβαίωση Φοίτησης από το Νηπιαγωγείο,

3) Αποδεικτικό στοιχείο (ΔΕΗ ΕΥΔΑΠ) από το οποίο προκύπτει η διεύθυνση κατοικίας τους μαθητή,

4) το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή και

5) το βιβλιάριο υγείας ή άλλο στοιχείο από το οποίο αποδεικνύεται ότι έχουν γίνει τα προβλεπόμενα εμβόλια.

Στην περίπτωση μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες οι γονείς/κηδεμόνες συνυποβάλλουν γνωμάτευση από Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη δημόσια αρμόδια υπηρεσία, χωρίς αυτή να αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής.

 Αιτήσεις εγγραφής δύνανται να υποβάλλουν και γονείς που διαμένουν εκτός σχολικής περιφέρειας, εφόσον στο σχολείο φοιτούν ήδη αδέλφια του προς εγγραφή μαθητή.